UE: 23 państwa bez przepisów dot. prania brudnych pieniędzy

Komisja Europejska przyjęła w środę nowy wykaz 23 państw, które mają istotne braki w prawodawstwie służącym przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. To tzw. rozporządzenie delegowane trafi teraz do zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę UE.

W wykazie znalazły się m.in. Afganistan, Korea Północna, Iran, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Tunezja.

Chodzi o ochronę systemu finansowego UE. Po opublikowaniu wykazu banki i inne podmioty objęte unijnymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy będą miały obowiązek przeprowadzania większej liczby kontroli w przypadku operacji z udziałem klientów i instytucji finansowych pochodzących z tych państw.

Jak zapewnia KE, lista została sporządzona po dogłębnej analizie i w oparciu o nową metodykę, która odzwierciedla bardziej rygorystyczne kryteria określone w piątej dyrektywie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, obowiązującej od lipca 2018 r. Analizie poddano 54 priorytetowych jurysdykcji obowiązujących w państwach trzecich. Państwa objęte oceną spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów: mają systemowy wpływ na integralność systemu finansowego UE; zostały określone przez MFW jako międzynarodowe centra finansowe offshore; mają znaczenie gospodarcze lub silne powiązania gospodarcze z UE.

KE zapewnia, że nadal będzie współpracować z państwami, które mają braki w przepisach dotyczących prania brudnych pieniędzy. Wykaz ma ułatwiać wymienionym w nim państwom identyfikowanie obszarów wymagających poprawy, co umożliwi ewentualne wykreślenie ich z wykazu po usunięciu braków.

Komisja będzie śledzić postępy w państwach znajdujących się w wykazie, nadal monitorować państwa już poddane przeglądowi i rozpocznie ocenę kolejnych państw, zgodnie z opublikowaną metodyką. Komisja odpowiednio zaktualizuje wykaz. Rozważy również dopracowanie metodyki w obszarach, które będą tego wymagały w świetle zdobytych doświadczeń, aby zapewnić skuteczne identyfikowanie państw trzecich wysokiego ryzyka i koniecznych dalszych działań.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Vera Jourova oceniła, że w UE ustanowione zostały najwyższe w świecie standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale chodzi o to, by brudne pieniądze pochodzące z innych krajów nie trafiały do unijnego systemu finansowego. "Brudne pieniądze są siłą napędową przestępczości zorganizowanej i terroryzmu" - podkreśliła, zwracając się do państw, które znalazły się w wykazie, o niezwłoczne usunięcie braków.


Źródło: EuroPAP News